ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม(คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(12 ก.พ. 58)

9

82

ครั้งที่ 2
(16 มี.ค. 58)

9

82

ครั้งที่ 3
(27 เม.ย. 58)

9

82

ครั้งที่ 4
(18 พ.ค. 58)

10

91

ครั้งที่ 5
(15 มิ.ย. 58)

7

64

ครั้งที่ 6
(13 ก.ค. 58)

10

91

ครั้งที่ 7
(21 ก.ค. 58)

10

91

ครั้งที่ 8
(14 ก.ย. 58)

8

73

ครั้งที่ 9
(26 ต.ค. 58)

10

91

ครั้งที่ 10
(24 พ.ย. 58)

10

91

ครั้งที่ 11
(13 ธ.ค. 58)

10

91