ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(24 ม.ค. 57)

8

80

ครั้งที่ 2
(24 ก.พ. 57)

8

90

ครั้งที่ 3
(24 มี.ค. 57)

9

80

ครั้งที่ 4
(23 เม.ย. 57)

7

90

ครั้งที่ 5
(23 พ.ค. 57)

8

80

ครั้งที่ 6
(25 ก.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 7
(15 ส.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 8
(26 ส.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 9
(30 ก.ย. 57)

8

70

ครั้งที่ 10
(5 พ.ย. 57)

8

70

ครั้งที่ 11
(9 ธ.ค. 57)

8

80