ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(30 ม.ค. 55)

10

100

ครั้งที่ 2
(24 ก.พ. 55)

7

70

ครั้งที่ 3
(23 มี.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 4
(27 เม.ย. 55)

9

90

ครั้งที่ 5
(28 พ.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 6
(29 มิ.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 7
(29 ก.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 8
(3 ก.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 9
(5 ต.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 10
(12 พ.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 11
(14ธ.ค. 55)

7

70