ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

8

72

ครั้งที่ 2

10

90

ครั้งที่ 3

11

100

ครั้งที่ 4

11

100

ครั้งที่ 5

10

90

ครั้งที่ 6

9

81

ครั้งที่ 7

11

100

ครั้งที่ 8
(3 ต.ค. 54)

9

81

ครั้งที่ 9
(14 พ.ย. 54)

10

90

ครั้งที่ 10
(19 ธ.ค. 54)

10

90