ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

9

81.82

ครั้งที่ 2

9

81.82

ครั้งที่ 3

10

90.91

ครั้งที่ 4

9

81.82

ครั้งที่ 5

10

90.91

ครั้งที่ 6

11

100.00

ครั้งที่ 7

10

90.91

ครั้งที่ 8

10

90.91

ครั้งที่ 9

8

72.73

ครั้งที่ 10

10

90.91

ครั้งที่ 11

11

100.00