เกี่ยวกับ สดร.

คำรับรองการปฏิบัติงาน 2566
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2565
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2564
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2564
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2563
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2563
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2562
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2562
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2561
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2561
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2560
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2559
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2558
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2558
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2557
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2557
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2556
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2555
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2555
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2554
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ สดร. ปี 2554

        ตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจเและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของสดร. และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสดร.ได้แปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นกรอบนโยบายในการดําเนินงานของสดร.ดังนี้

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

1) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการวิจัย

2) กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา

3) เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย และพัฒนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง   เป็นรูปธรรม

4) เทคโนโลยี/เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ที่สดร.ออกแบบ หรือพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการพึ่งพาตนเองในอนาคต

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

1) ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถรับบริการโครงการพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

2) เครือข่ายความร่วมมือในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี

1) การให้บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มผู้เป้าหมายที่มาขอรับบริการ

2) กำลังคนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดค่าย การจัดนิทรรศการของสดร.

3) โครงการวิจัย/โครงงานที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี

4) การให้บริการสื่อและข้อมูลสารสนเทศดาราศาสตร์สู่สังคมไทย เป็นไปอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย

5) เครือข่ายความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม หรือมีการดำเนินการร่วมกับสดร. อย่างเป็นรูปธรรม

การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการ

1) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อทางดาราศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้สําหรับประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1) สร้างระบบการบริหารและจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) บริหารและจัดการให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่ดําเนินการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้

3) ให้องค์กรมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อนุกรรมการ
6. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
7. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ อนุกรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ อนุกรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์  กันทาธรรม      อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
3. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5. พิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการเงิน การลงทุน งบประมาณและการจัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของสถาบัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน การลงทุน งบประมาณ และการจัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของสถาบัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต       ประธานอนุกรรมการ
2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร อนุกรรมการ
5. นางสาวสุนทร สุภาสงวน อนุกรรมการ
6. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขานุการ
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยเลขานุการ
8. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)     ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผยด้วยการตกลงร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการกับผู้อำนวยการสถาบันเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
3. นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐาน การขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

Page 11 of 12