เกี่ยวกับ สดร.

Last updated : สิงหาคม 2565

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และวันที่ 26 เมษายน 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดังรายนามต่อไปนี้


ประธานกรรมการ

1

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

2                           3 b1

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4    5     6

7     8     9     10

 

กรรมการและเลขานุการ

11

 

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

     ประธานกรรมการ

     10,000 บาท

     กรรมการ

     8,000 บาท

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด                                       

     ประธานอนุกรรมการ

     5,000 บาท

     อนุกรรมการ

     4,000 บาท

 

Page 3 of 12