เกี่ยวกับ สดร.

Picture1 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอำไพ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

·      รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ


 Picture14

2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล)  อายุ 57 ปี*

วุฒิการศึกษา

·      แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

·      ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอกด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

·      ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

·      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

·      ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


 Picture4

4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

·      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·      ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

·      วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

·      อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 Picture5

5. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·      นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 Picture6

6. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


 Picture7

7. รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Organic Chemistry), The National University of Ireland, University College Cork, Ireland

ประวัติการทำงาน

·      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

·      เลขาธิการสภาการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      เลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


 Picture8

8. นายมนูญ  สรรค์คุณากร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

·      นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·      เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

·      ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      กรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


 Picture9

9. ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Pennsylvania State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี


 

หมายเหตุ        * ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ประธานกรรมการ                            10,000 บาท

กรรมการ                                     8,000 บาท

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด

ประธานอนุกรรมการ                         5,000 บาท

อนุกรรมการ                                 4,000 บาท

 

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

การประชุม

จำนวนกรรมการ (คน)

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ


ครั้งที่
10/2561


10


9


90.00


ครั้งที่
11/2561


10


9

90.00


ครั้งที่
12/2561

10


9

90.00


ครั้งที่
1/2562

10


9

90.00


ครั้งที่
2/2562


10


8

80.00


ครั้งที่
3/2562


10


9

90.00


ครั้งที่
4/2562


10


7

70.00


ครั้งที่
5/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
6/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
7/2562

10 7 70.00


ครั้งที่
8/2562

10 9 90.00


ครั้งที่
9/2562

10 9 90.00
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 (ฉบับที่2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
Page 6 of 12