เกี่ยวกับ สดร.

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

การประชุม

จำนวนกรรมการ (คน)

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ


ครั้งที่
10/2561


10


9


90.00


ครั้งที่
11/2561


10


9

90.00


ครั้งที่
12/2561

10


9

90.00


ครั้งที่
1/2562

10


9

90.00


ครั้งที่
2/2562


10


8

80.00


ครั้งที่
3/2562


10


9

90.00


ครั้งที่
4/2562


10


7

70.00


ครั้งที่
5/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
6/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
7/2562

10 7 70.00


ครั้งที่
8/2562

10 9 90.00


ครั้งที่
9/2562

10 9 90.00

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

9

81.82

ครั้งที่ 2

9

81.82

ครั้งที่ 3

10

90.91

ครั้งที่ 4

9

81.82

ครั้งที่ 5

10

90.91

ครั้งที่ 6

11

100.00

ครั้งที่ 7

10

90.91

ครั้งที่ 8

10

90.91

ครั้งที่ 9

8

72.73

ครั้งที่ 10

10

90.91

ครั้งที่ 11

11

100.00

 
 

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

8

72

ครั้งที่ 2

10

90

ครั้งที่ 3

11

100

ครั้งที่ 4

11

100

ครั้งที่ 5

10

90

ครั้งที่ 6

9

81

ครั้งที่ 7

11

100

ครั้งที่ 8
(3 ต.ค. 54)

9

81

ครั้งที่ 9
(14 พ.ย. 54)

10

90

ครั้งที่ 10
(19 ธ.ค. 54)

10

90
 
Page 7 of 12