เกี่ยวกับ สดร.

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

9

81.82

ครั้งที่ 2

9

81.82

ครั้งที่ 3

10

90.91

ครั้งที่ 4

9

81.82

ครั้งที่ 5

10

90.91

ครั้งที่ 6

11

100.00

ครั้งที่ 7

10

90.91

ครั้งที่ 8

10

90.91

ครั้งที่ 9

8

72.73

ครั้งที่ 10

10

90.91

ครั้งที่ 11

11

100.00

 
 

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

8

72

ครั้งที่ 2

10

90

ครั้งที่ 3

11

100

ครั้งที่ 4

11

100

ครั้งที่ 5

10

90

ครั้งที่ 6

9

81

ครั้งที่ 7

11

100

ครั้งที่ 8
(3 ต.ค. 54)

9

81

ครั้งที่ 9
(14 พ.ย. 54)

10

90

ครั้งที่ 10
(19 ธ.ค. 54)

10

90
 

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(30 ม.ค. 55)

10

100

ครั้งที่ 2
(24 ก.พ. 55)

7

70

ครั้งที่ 3
(23 มี.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 4
(27 เม.ย. 55)

9

90

ครั้งที่ 5
(28 พ.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 6
(29 มิ.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 7
(29 ก.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 8
(3 ก.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 9
(5 ต.ค. 55)

9

90

ครั้งที่ 10
(12 พ.ย. 55)

8

80

ครั้งที่ 11
(14ธ.ค. 55)

7

70

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(25 ม.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 2
(1 มี.ค. 56)

9

90

ครั้งที่ 3
(23 มี.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 4
(12 มิ.ย. 56)

9

90

ครั้งที่ 5
(18 มิ.ย. 56)

8

80

ครั้งที่ 6
(26 มิ.ย. 56)

6

60

ครั้งที่ 7
(26 ก.ค. 56)

10

100

ครั้งที่ 8
(26 ส.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 9
(4 ต.ค. 56)

9

90

ครั้งที่ 10
(29 พ.ย. 56)

9

90

ครั้งที่ 11
(20 ธ.ค. 56)

9

90

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(24 ม.ค. 57)

8

80

ครั้งที่ 2
(24 ก.พ. 57)

8

90

ครั้งที่ 3
(24 มี.ค. 57)

9

80

ครั้งที่ 4
(23 เม.ย. 57)

7

90

ครั้งที่ 5
(23 พ.ค. 57)

8

80

ครั้งที่ 6
(25 ก.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 7
(15 ส.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 8
(26 ส.ค. 57)

10

90

ครั้งที่ 9
(30 ก.ย. 57)

8

70

ครั้งที่ 10
(5 พ.ย. 57)

8

70

ครั้งที่ 11
(9 ธ.ค. 57)

8

80
Page 7 of 12