ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและพัฒนาสื่อดาราศาสตร์”

ประจำปี 2562 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จำนวน 40 คน ดังรายชื่อตามตารางด้านล่าง หรือสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก https://drive.google.com/open?id=1gEhT_NLI3ET02iY-j8AuR0LvjkkXsqJN