แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
ที่ งานที่จะจัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมหัววัดและตัวบันทึกค่าแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง 7,000.00 30,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 7,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 7,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.104/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
2 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 7,115,500.00 7,160,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 7,115,500.00 บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 7,115,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.058/2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564
บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด 7,143,500.00
3 จ้างเหมาจัดทำกล่องกระดาษ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 x 101 x 7 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 250 กล่อง 9,362.50 10,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ลลิตา พีพีโอ จำกัด 9,362.50 บริษัท ลลิตา พีพีโอ จำกัด 9,362.50 ราคาต่ำสุด J64/078 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
4 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 54,035.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 54,035.00 บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 54,035.00 ราคาต่ำสุด J64/082 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมเเซมเครื่องเคลือบกระจก (HP Power Supply) จำนวน 1 งาน 9,040.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 9,040.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 9,040.00 ราคาต่ำสุด 64/099 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
6 ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง 49,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 49,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 49,000.00 ราคาต่ำสุด 64/100 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
7 จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 60,050.01 61,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จำกัด 60,050.01 บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จำกัด 60,050.01 ราคาต่ำสุด J64/083 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
8 ซื้อกังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ จำนวน 3 ชุด 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เมดิเซฟ จำกัด 96,000.00 บริษัท เมดิเซฟ จำกัด 96,000.00 ราคาต่ำสุด 64/094 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณขอบกระจก ชั้น 1 อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ จำนวน 1 งาน 14,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายพูนศักดิ์ ตุละทา 14,000.00 นายพูนศักดิ์ ตุละทา 14,000.00 ราคาต่ำสุด J64/074 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
10 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร จำนวน 1 งาน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด 100,000.00 บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด 100,000.00 ราคาต่ำสุด J64/079 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ 86,333.00 84,693.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช 86,333.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช 86,333.00 ราคาต่ำสุด 64/102 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
12 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จำนวน 12 รายการ 54,290.00 54,290.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 54,290.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 54,290.00 ราคาต่ำสุด 64/096 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
13 ซื้อมอเตอร์ปั๊มแรงดันสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 29,664.00 29,664.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ 29,664.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ 29,664.00 ราคาต่ำสุด 64/104 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
14 จ้างซ่อมเเซมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายพูนศักดิ์ ตุละทา 6,500.00 นายพูนศักดิ์ ตุละทา 6,500.00 ราคาต่ำสุด J64/085 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
15 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน 88,900.00 88,900.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 88,900.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 88,900.00 ราคาต่ำสุด 64/105 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
16 ซื้อแผ่นอลูมิเนียม จำนวน 1 แผ่น 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 40,660.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 40,660.00 ราคาต่ำสุด 64/106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
17 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 3 รายการ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ 73,000.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง 73,000.00 นายธนกร ยอดเเสง 73,000.00 ราคาต่ำสุด J64/075 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
18 ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 รายการ 15,194.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 15,194.00 บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 15,194.00 ราคาต่ำสุด 64/098 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
19 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 3,488.20 4,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ 3,488.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ 3,488.20 ราคาต่ำสุด J64/081 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
20 ซื้อตู้เครื่องมือ จำนวน 1 ตู้ 48,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 48,000.00 บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 48,000.00 ราคาต่ำสุด 64/107 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13,956.91 14,250.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) 13,956.91 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) 13,956.91 ราคาต่ำสุด 64/101 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
22   99,563.50 99,570.50 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 99,563.50 บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 99,563.50 ราคาต่ำสุด 64/097 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
23 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายวิทยา ต้อนพรม 5,500.00 นายวิทยา ต้อนพรม 5,500.00 ราคาต่ำสุด J64/076 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
24 ซื้อคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง 285,000.00 315,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 285,000.00 บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 285,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.113/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด 314,000.00
25 ซื้อเครื่องอ่านค่าอุณหภูมิในระบบไครโอเจนนิค จำนวน 1 ตัว 352,650.00 355,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท นิวเจน อิเลคทริค จำกัด 352,650.00 บริษัท นิวเจน อิเลคทริค จำกัด 352,650.00 ราคาต่ำสุด สซ.103/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
26 ซื้อเซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าย่านพิโค จำนวน 1 ตัว 131,500.00 132,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด 131,500.00 บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด 131,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.109/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
27 จ้างเหมาให้บริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นโถปัสสาวะและเครื่องกระจายน้ำหอมกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 85,600.00 บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 85,600.00 ราคาต่ำสุด J64/080 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
28 ซื้อเครื่องแม่ข่าย (Switch) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ 248,000.00 250,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 248,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 248,000.00 ราคาต่ำสุด สซ/112/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
บริษัท อินโนเวชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 250,000.00
29 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายสำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 1 ชุด 2,396,000.00 2,400,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 2,396,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 2,396,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.106/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
บริษัท อินโนเวชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 2,400,000.00
30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1,014,400.00 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,014,400.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,014,400.00 ราคาต่ำสุด สซ.110/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
31 ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 67 รายการ 96,459.00 96,459.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 96,459.00 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 96,459.00 ราคาต่ำสุด 64/095 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
32 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 41,900.00 65,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 41,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 41,900.00 ราคาต่ำสุด สซ.105/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 46,400.00
33 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 77,000.00 80,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 77,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 77,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.105/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 80,000.00
34 เช่าสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 1000Mbps/1000Mbps จำนวน 5 เดือน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด 11,770.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด 11,770.00 ราคาต่ำสุด 64/103 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
35 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ดาราศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) จำนวน 4 รายการ  98,980.00 98,980.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 98,980.00 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 98,980.00 ราคาต่ำสุด J64/084 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
36 จ้างเหมาบริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565) จำนวน 1 งาน 52,541.28 52,800.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 52,541.28 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 52,541.28 ราคาต่ำสุด J64/086 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 2,040,000.00 2,043,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำักัด 2,043,700.00 บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 2,040,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.107/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
38   749,000.00 750,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 749,000.00 บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 749,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.108/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564