แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
ที่ งานที่จะจัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 18 รายการ 216,204.25 216,350.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 216,204.25 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 216,204.25 ราคาต่ำสุด 64/159 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
2 ซื้อวัสดุโมดุลควบคุมการไหลของอากาศ จำนวน 7 รายการ 49,006.00 49,006.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 49,006.00 บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 49,006.00 ราคาต่ำสุด 64/161 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
3 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล ขนาด A4 จำนวน 1,000 แผ่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ราคาต่ำสุด J64/113 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 โครงการ 33,895.00 33,895.00 ตกลงราคาซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยากรก้าวหน้า 33,895.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยากรก้าวหน้า 33,895.00 ราคาต่ำสุด 64/168 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
5 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ  7,069.53 7,276.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 7,069.53 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 7,069.53 ราคาต่ำสุด 64/158 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
6 จ้างเหมาจัดทำป้ายโลโก้กลุ่มดาวหมีใหญ่ พร้อมชื่อหอดูดาว จำนวน 4 ชุด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายสมควร ศรีชัย 18,000.00 นายสมควร ศรีชัย 18,000.00 ราคาต่ำสุด J64/118 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
7 ซื้อพรมปูพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ตารางเมตร  90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยส กู๊ดไอเดีย 90,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยส กู๊ดไอเดีย 90,000.00 ราคาต่ำสุด 64/173 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
8 ซื้อVideo capture box จำนวน 2 ชุด 13,800.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด 13,800.00 บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด 13,800.00 ราคาต่ำสุด 64/171 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
9 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณเครือข่าย สำหรับระบบประมวลผลสัญญาณชนิด FPGA-based จำนวน 2 ชุด 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 86,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 86,000.00 ราคาต่ำสุด 64/172 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
10 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 27,927.00 27,927.00 ตกลงราคาซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 27,927.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 27,927.00 ราคาต่ำสุด J64/116 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
11 ซื้อวัสดุพื้นฐานใช้ภายในห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 35,746.96 36,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 35,746.96 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 35,746.96 ราคาต่ำสุด 64/167 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
12 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปารั่วซึม จำนวน 1 งาน 27,300.00 27,300.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง 27,300.00 นายธนกร ยอดเเสง 27,300.00 ราคาต่ำสุด J64/119 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
13 ซื้อวัสดุสำหรับสำหรับต่อขยายวงจรไฟฟ้าย่อยเพื่อใช้ในการทดลอง จำนวน 14 รายการ  3,957.00 4,436.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 3,957.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 3,957.00 ราคาต่ำสุด 64/163 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
14 ซื้อกระจกอินฟราเรด จำนวน 2 ชิ้น 38,092.00 38,100.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 38,092.00 บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 38,092.00 ราคาต่ำสุด 64/179 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
15 ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งสำหรับระบบประมวลผล FPGA-based จำนวน 1 ชุด 19,500.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 19,500.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 19,500.00 ราคาต่ำสุด 64/180 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
16 ซื้อฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk) ขนาดความจุ 4 TB จำนวน 3 ตัว 9,750.00 9,999.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 9,750.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 9,750.00 ราคาต่ำสุด 64/181 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
17 ซื้อวงจรเลื่อนเฟส จำนวน 5 ชิ้น 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรดักส์ เเมชชีน เเมนทาเเน้น จำกัด 7,490.00 บริษัท โปรดักส์ เเมชชีน เเมนทาเเน้น จำกัด 7,490.00 ราคาต่ำสุด 64/177 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
18 จ้างเหมาบริการรถเครนไม่น้อยกว่า 30 ตัน เเละรถเครน(เฮี๊ยบ 6 ล้อ) จำนวน 2 รายการ 32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ 32,550.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ 32,550.00 ราคาต่ำสุด J64/117 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
19 ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบป้องกันการชน ชุดทดสอบแกน Altitude กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 13 รายการ 50,423.75 51,130.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 50,423.75 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 50,423.75 ราคาต่ำสุด 64/176 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
20 ซื้อฐานตั้งระบบการทดลอง จำนวน 1 ชิ้น 96,942.00 96,990.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 96,942.00 บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 96,942.00 ราคาต่ำสุด 64/178 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
21   23,480.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 23,480.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 23,480.00 ราคาต่ำสุด 64/169 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
22 จ้างเหมาทำหนังสือบัญชีรวมคำศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย จำนวน 1 งาน 62,595.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 62,595.00 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 62,595.00 ราคาต่ำสุด J64/120 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
23   18,970.00 18,970.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านศุภนันทน์พริ้นท์ 18,970.00 ร้านศุภนันทน์พริ้นท์ 18,970.00 ราคาต่ำสุด J64/112 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
24 จ้างเหมาซ่อมเเซมน้ำรั่วของอาคารท้องฟ้าจำลองเเละนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ 175,100.00 175,100.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง 175,100.00 นายธนกร ยอดเเสง 175,100.00 ราคาต่ำสุด J64/121 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอุปกรณ์ปรับหาระยะโฟกัสกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 0.7 เมตร จำนวน 33 รายการ  66,629.52 68,758.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 66,629.52 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 66,629.52 ราคาต่ำสุด 64/182 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
26 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ถัง 65,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ นายอภิเชษฐ์ ทิพวงศ์ 65,000.00 นายอภิเชษฐ์ ทิพวงศ์ 65,000.00 ราคาต่ำสุด 64/185 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
27 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำตู้จัดแสดงหินอุกกาบาต แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 งาน 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 85,600.00 บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 85,600.00 ราคาต่ำสุด ่J64/122 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
28 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ RO และระบบผลิตน้ำ DI สำหรับเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร จำนวน 1 งาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน สยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ 18,000.00 ร้าน สยามวอเตอร์เฮ้าส์โฮลด์ 18,000.00 ราคาต่ำสุด J64/123 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
29 ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน 313,999.00 368,730.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 365,000.00 บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จำกัด 313,999.00 ราคาต่ำสุด สซ.126/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
30 จ้างจัดทำป้ายด้านอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน 76,600.00 81,800.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายณรงค์ กองจันทร์ 76,600.00 นายณรงค์ กองจันทร์ 76,600.00 ราคาต่ำสุด J64/124 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
31 ซื้อการับประกัน จำนวน 2 รายการ 199,000.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 199,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 199,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.127/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
32 ซื้อการรับประกัน จำนวน 2 รายการ 175,480.00 176,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 175,480.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 175,480.00 ราคาต่ำสุด สซ.128/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
33 ซื้อบัตรพีวีซีการ์ด จำนวน 2,000 ใบ 8,560.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด 8,560.00 บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด 8,560.00 ราคาต่ำสุด 64/187 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
34 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 71,957.50 33,908.30 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 71,957.50 บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 71,957.50 ราคาต่ำสุด J64/125 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 14,873.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 14,873.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 14,873.00 ราคาต่ำสุด 64/191 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 64,900.00 64,900.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 64,900.00 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 64,900.00 ราคาต่ำสุด 64/192 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  87,700.00 87,700.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 87,700.00 บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 87,700.00 ราคาต่ำสุด 64/193 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบการทดลองเพื่อศึกษาโครงสร้างการเกิด เเละอันตรายกิริยาระหว่างโมเลกุลของโมเลกุลโฮโดรคาร์บอนเเละโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 2 รายการ 73,188.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 73,188.00 บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 73,188.00 ราคาต่ำสุด 64/194 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
39 ซื้อวัสดุเพื่อการวิจัย จำนวน 1 โครง 26,937.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 26,937.00 บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 26,937.00 ราคาต่ำสุด 64/198 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
40 ซื้อวัสดุสำหรับการทดสอบหาค่าความเข้มข้นสารเคมี จำนวน 1 โครงการ 6,366.00 6,366.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 6,366.00 บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 6,366.00 ราคาต่ำสุด 64/199 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
41 จ้างเหมาบริการจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายสมควร ศรีชัย 50,000.00 นายสมควร ศรีชัย 50,000.00 ราคาต่ำสุด J64/128 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศและเครื่องเฝ้าระวังและติดตามฟ้าฝ่า จำนวน 1 โครงการ 57,640.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยากรก้าวหน้า 57,640.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยากรก้าวหน้า 57,640.00 ราคาต่ำสุด 64/200 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุสำหรับพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 โครงการ 99,889.85 99,998.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 99,889.85 บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 99,889.85 ราคาต่ำสุด 64/201 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุสำหรับต่อระบบลมในเครื่องจักร CNC เพื่อผลิตชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ทางเดินแสง EXOhSPEC collimator จำนวน 1 โครงการ 20,568.61 20,870.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด 20,568.61 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด 20,568.61 ราคาต่ำสุด 64/202 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
45 ซื้อการรับประกัน จำนวน 2 รายการ 495,000.00 500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท 498,000.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 495,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.129/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
46 เช่าตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมบริการติดตั้ง จำนวน 1 งาน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางอาทิชา เเซ่เซียว 100,000.00 นางอาทิชา เเซ่เซียว 100,000.00 ราคาต่ำสุด 64/172 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุสำหรับใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ทางเดินแสง EXOhSPEC collimator จำนวน 1 โครงการ 61,728.30 68,587.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอนันต์กิจ 61,728.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอนันต์กิจ 61,728.30 ราคาต่ำสุด 64/203 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 18,900.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 18,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 18,900.00 ราคาต่ำสุด 64/204 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
49 จ้างเหมาบริการทำระบบอัตโนมัติสำหรับการทำ Calibration เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศด้วยระบบเลเซอร์ (LiDAR) จำนวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์คอมมีเดีย 5,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์คอมมีเดีย 5,000.00 ราคาต่ำสุด J64/130 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
50 จ้างเหมาบริการติดตั้งโครงสร้างหลังคาของเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศด้วยระบบเลเซอร์ (LiDAR) จำนวน 1 งาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านพัฒน์การไฟฟ้า 20,000.00 ร้านพัฒน์การไฟฟ้า 20,000.00 ราคาต่ำสุด J64/129 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
51 จ้างเหมาบริการรื้อถอน เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 80 KVA ยี่ห้อ Energys รุ่น Genius เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 งาน 14,338.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด 14,338.00 บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด 14,338.00 ราคาต่ำสุด J64/127 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อวัสดุสายไฟฟ้าทองแดงปราศจากออกซิเจน จำนวน 20 เมตร 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กรุงเทพวิบูลย์ภัณฑ์ จำกัด 7,918.00 บริษัท กรุงเทพวิบูลย์ภัณฑ์ จำกัด 7,918.00 ราคาต่ำสุด 64/196 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
53 ซื้อวัสดุทดสอบสัญญาณย่านความถี่สูง จำนวน 11 รายการ 41,567.36 41,567.36 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 41,567.36 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 41,567.36 ราคาต่ำสุด 64/206 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำหรับยึดชิ้นงาน จำนวน 1 โครงการ 12,101.70 12,102.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 12,101.70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 12,101.70 ราคาต่ำสุด 64/207 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิจอลเเละเลนส์กล้องดิจิตอล จำนวน 2 รายการ 101,900.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไอโอนอน จำกัด 101,900.00 บริษัท ไอโอนอน จำกัด 101,900.00 ราคาต่ำสุด 64/208 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
56 ซื้ออะลูมิเนียมโปรไฟล์เเละอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ประกอบเพื่อรองรับการทดสอบสัญญาณความถี่สูง จำนวน 27 รายการ 56,479.95 56,479.95 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 56,479.95 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 56,479.95 ราคาต่ำสุด 64/209 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ 121,990.00 121,990.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 121,990.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 121,990.00 ราคาต่ำสุด 64/211 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
58 ซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เฉพาะทางในการพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 ชุด  82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 82,000.00 บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 82,000.00 ราคาต่ำสุด 64/209 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อม่านตัดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 139,220.00 141,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท นิยมพานิช จำกัด 139,220.00 บริษัท นิยมพานิช จำกัด 139,220.00 ราคาต่ำสุด 64/210 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
60 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 งาน 231,976.00 233,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 231,976.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 231,976.00 ราคาต่ำสุด สจ.054/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อครุภัณฑ์เเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 63,190.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 63,190.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 63,190.00 ราคาต่ำสุด 64/212 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
62   107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด 107,000.00 บริษัท ดีบี ดีไซน์ จำกัด 107,000.00 ราคาต่ำสุด 64/189 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
63   12,830.00 12,830.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 12,830.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 12,830.00 ราคาต่ำสุด 64/190 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
64 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด 100,000.00 บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด 100,000.00 ราคาต่ำสุด J64/115 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
65   48,246.30 48,300.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 48,246.30 บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 48,246.30 ราคาต่ำสุด 64/164 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์สำหรับพัฒนาต้นเเบบข้อเข่าเทียม จำนวน 40 รายการ 459,886.00 462,170.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 459,886.00 บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 459,886.00 ราคาต่ำสุด 64/186 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบเฝ้าระวังสัญญาณวิทยุเเละระบบตรวจสอบสัญญาณรบกวนวิทยุ จำนวน 1 ชุด 490,343.55 490,344.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 490,343.55 บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 490,343.55 ราคาต่ำสุด 64/166 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อวัสดุอะลูมิเนียมโปนไฟล์เเละอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ประกอบเพื่อรองรับการทดสอบสัญญาณความถี่วิทยุย่าน K จำนวน 26 รายการ 62,068.21 63,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 62,068.21 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 62,068.21 ราคาต่ำสุด 64/205 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อวัสดุเพื่อใช้รองรับการจัดเก็บสายเชื่อมต่อกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 4.5 เมตร จำนวน 4 รายการ 121,605.94 150,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไอกัส (ไทยเเลนด์) จำกัด 121,605.94 บริษัท ไอกัส (ไทยเเลนด์) จำกัด 121,605.94 ราคาต่ำสุด 64/184 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อชุดซอฟต์แวร์เครื่องมือเสริมด้านการออกแบบวงจรเชิงตรรกศาสตร์ของโปรแกรม MATLAB จำนวน 1 ชุด 925,710.50 925,710.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 925,710.50 บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 925,710.50 ราคาต่ำสุด สซ.132/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
71   94,363.30 99,745.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 94,363.30 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 94,363.30 ราคาต่ำสุด 64/188 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
72   22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 22,500.00 ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 22,500.00 ราคาต่ำสุด J64/114 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
73 จ้างจัดทำเครื่องแต่งกาย (ชุดสูทสากล) จำนวน 1 งาน 63,380.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ร้านสูทไฮคลาส เชียงใหม่ 63,380.00 ร้านสูทไฮคลาส เชียงใหม่ 63,380.00 ราคาต่ำสุด J64/126 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564