แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564