แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564