แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565