แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564