แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565