แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566