แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567