ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ