ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและงานติดตั้งโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรมด้านดาราศาสตร์ (Virtual Infrastructure fr Scienetific and Engineering Research computing VISER) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ