ประกาศ เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด กรณีพัสดุที่รื้อถอนตามสัญญาเลขที่ สจ.039/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งานจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ดาวน์โหลดประกาศ