ประกาศเรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด กรณีพัสดุรื้อถอนตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ สจ.048/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เเละพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ดาวน์โหลดประกาศ