ประกาศ เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 คัน

ดาวน์โหลดประกาศ