ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาความสามารถการจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ทางดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ