ประกาศ เรื่อง การซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ