งานวิจัย

การศึกษาวิจัยจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง

ศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB) และโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อเข้าใจการกำเนิด องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของจักรวาล การค้นหาและการศึกษาพัลซาร์ การระเบิดทางคลื่นวิทยุแบบฉับพลัน การทดลองและสำรวจเพื่อศึกษาสสารมืด พลังงานมืด ปรากฏการณ์นิวเคลียสกาแล็กซีกัมมันต์ (AGN) การพอกพูนมวลของหลุมดำมวลยิ่งยวด และการศึกษาจักรวาลด้วยพหุพาหะ (Multi-messengers)

 

research ks 008

วิวัฒนาการของเอกภพ [Credit: NASA/WMAP]

 

research ks 009

ภาพหลุมดำ [Credit: EHT]

 

research ks 010

นิวเคลียสกาแล็กซีกัมมันต์ (AGN) [Credit: NASA/JPL]

 

research ks 011

รังสีไมโครเวฟพื้นหลัง (CMB)[Credit: MIT]

 

ทีมวิจัย

1)      ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)     

2)      ดร.อุเทน แสวงวิทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3)      ดร.ศิรประภา สรรพอาษา     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

4)      ดร.อนิรุทธิ์ พริกสี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. มหาวิทยาลัย Durham (สหราชอาณาจักร)
 9. มหาวิทยาลัย Portsmouth (สหราชอาณาจักร)
 10. มหาวิทยาลัย Manchester (สหราชอาณาจักร)
 11. มหาวิยาลัย Guangzhou (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 12. สถาบันหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
 13. สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

 

การศึกษาดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ

ศึกษาดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมุ่งเน้นการทำวิจัยในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบใหม่ ศึกษาสมบัติของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ในระบบดาวเคราะห์ที่ได้มีการค้นพบแล้ว และ ศึกษาด้านชีวดาราศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ การกำเนิด โครงสร้าง และวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิต

 

research ks 006

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ [Credit: NASA/ Tim Pyle]

 

research ks 007

 การศึกษาด้านชีวดาราศาสตร์ [Credit: NASA]

 

ทีมวิจัย

1) ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)     

2) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

3) ดร. ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. มหาวิทยาลัย University of Manchester (สหราชอาณาจักร)
 5. มหาวิทยาลัย University of Hertfordshire (สหราชอาณาจักร)
 6. มหาวิทยาลัย Université de Franche-Comté (ประเทศฝรั่งเศส)
 7. มหาวิทยาลัย University of Tokyo (ประเทศญี่ปุ่น)
 8. มหาวิทยาลัย University of Auckland (ประเทศนิวซีแลนด์)
 9. สถาบัน Korea Astronomy and Space Science Institute (ประเทศเกาหลีใต้)
 10. มหาวิทยาลัย University of Florida (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

 

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์

ในกรอบวิจัยนี้ สดร ศึกษาครอบคลุมวัตถุในอวกาศที่หลากหลายซึ่งที่เด่นๆ ได้แก่ ดาวแปรแสง พัลซาร์ บริเวณการเกิดดาวฤกษ์ รวมถึงเมเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือและกำลังคนที่มีอยู่และที่กำลังจะมีในอนาคต ดาวแปรแสงเป็นส่วนหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของดาวฤกษ์ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขั้นหรือสภาวะในลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่กำลังเป็นอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก การศึกษาวิจัยจะใช้ทั้งวิธีการสังเกตการณ์และวิธีทางทฤษฎี รวมกันซึ่งในการสังเกตการณ์ก็จะใช้ทั้งกล้องโทรทรรศน์บนภาคพื้นดินและกล้องโทรทรรศน์อวกาศ และสังเคราะห์จำนวนของดาวฤกษ์เหล่านั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับ พัลซาร์ บริเวณการกำเนิดดาว และเมเซอร์ เราจะใช้แนวทางผสมผสานของเทคนิคทางด้านดาราศาสตร์แสง และ ดาราศาสตร์วิทยุ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้ง

 

research ks 002

พัลซาร์ [Credit: NASA]

 

research ks 003

เมเซอร์ [Credit:  Yvonne Kei-Nam Tang, Cornell University]

                                                             

research ks 004

ดาวแปรแสง [Credit:  CELESTIAL IMAGE CO./SCIENCE PHOTO LIBRARY]

                             

 research ks 005

บริเวณการเกิดดาวฤกษ์ [Credit: NASA/ESA]

 

ทีมวิจัย

1) Dr. Irawati Puji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)   

2) ดร. พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3) ดร.กิติยานี  อาษานอก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4) ดร.นหทัย  ตนะกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5) ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6) ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7) Dr. Ram Kesh Yadav

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

8) Dr. Koichiro  Sugiyama     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10) Dr. Evgenii Semenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11) ดร. ผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12) Dr. Zhongtao Han

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13) ดร.ธนพล ชนะพจน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. Yunnan Observatories, China
 3. University of Warwick, UK
 4. University of Leicester, UK
 5. University of Sheffield, UK
 6. Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), Korea
 7. Pulkovo Astronomical Observatory, Russia
 8. Crimean Astrophysical Observatory, Crimea
 9. Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Germany
 10. National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), Japan
 11. Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), India
 12. Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Germany
 13. CSIRO Astronomy and Space Science, Australia
 14. Yebes Observatory, Spain
 15. Jodrell Bank Centre for Astrophysics, University of Manchester, UK
 16. University of Florida, USA

 

การศึกษาวัตถุใกล้โลก สภาพอวกาศ และภูมิอากาศของโลก

กรอบวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาวัตถุอวกาศใกล้โลก สภาพอวกาศ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดผลต่อบรรยากาศชั้นบนของโลกเราที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสภาพบรรยากาศชั้นล่างที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในทางกลับกัน ผลการกระทำของมนุษย์และสิ่งมีชิตก็ย่อมส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงบรรยากาศชั้นผิวดินที่เชื่อมต่อกับบรรยากาศชั้นบนด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบรรยากาศของโลกที่ส่งผลต่อการสังเกตทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย

กรอบวิจัยนี้เน้นที่จะศึกษาวัตถุใกล้โลกในระยะรัศมีน้อยกว่า 0.05 หน่วยดาราศาสตร์ และอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 เมตร ที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเรา การเปลี่ยนแปลงสภาพอวกาศ เช่นรังสีคอสมิก ลมสุริยะและพายุสุริยะ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟองพลาสมา แสงเหนือแสงใต้ในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์หรือบรรยากาศชั้นบนของโลกเรา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศชั้นล่างที่เป็นผลกระทบมาจากก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ อนุภาคฝุ่นละออง สารแขวนลอยในอากาศ รวมถึงกลุ่มเมฆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมมรสุมในเขตร้อน เป็นต้น 

ด้วยรูปแบบและลักษณะการเกิดปรากฏารณ์ต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์และเกิดผลกระทบเชื่อมโยงต่อกันไม่ว่าจะด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมีและชีวภาพ โดยเกี่ยวข้องกับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ การกระทำของมนุษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก  ในภาพรวมของกรอบแนวคิดนี้เรียกว่า “The Global Electric Circuit (GEC)” ที่เปรียบเสมือนความโยงใยของสิ่งต่าง ๆ บนโลกกับอวกาศที่สัมพันธ์กัน

 

research ks 001

 การศึกษาผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อชั้นบรรยากาศ [Credit: NOAA]

 

ทีมวิจัย             

1) Dr. Ronald  Macatangay     

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

(ผู้ประสานงาน)     

2) ดร.วนิสา สุรพิพิธ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3) ดร.ฐิฏาพร สุภาษี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

4) Sherin Hassan Bran

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5) Sittinut Montiard

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6) Kotchanipa Chainoy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

7) Worapop Thongsame

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8) Jirasak Noisapung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9) Sittiporn Doentaku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. มหาวิทยาลัยพะเยา
 4. University of Cambridge (U.K.)
 5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
 6. Institute of Earth and Environment, Chinese Academy of Sciences (IEE, CAS)
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 10. Institute of Atmospheric Physics (IAP), Beijing
 11. National Astronomical and Space Administration, USA
 12. National Center for Atmospheric Research, USA
 13. University of California Irvine, USA

การวิจัยค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และบรรยากาศวิทยา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวิจัยและค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และด้านบรรยากาศวิทยาของประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยค้นคว้าทางด้านฟิสิกส์และองค์ประกอบของเทหวัตถุต่างๆ เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ กาแล๊กซี่ เอกภพ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศของโลกเรา ซึ่งถือว่าเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ โดยสถาบันได้แบ่งกรอบการวิจัยไว้ 4 ด้านคือ
 

การศึกษาวิจัยผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและสิ่งมีชีวิต

การศึกษาวิจัยผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
        เป็นการศึกษาผลกระทบจากวัตถุใกล้โลกที่มีต้นกำเนิดจากอวกาศ อาทิ อุกกาบาต, ดาวหาง, ดาวตก รวมถึงรังสีและอนุภาคที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ หรือปรากฏการณ์อื่นๆ ในเอกภพ ที่มีผลกระทบต่อสภาพอวกาศใกล้โลก ชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบนและชั้นล่าง รวมถึงดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก อาทิ การก่อตัวของกลุ่มเมฆ, การเปลี่ยนแปลงของระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศ, การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

 

research photo 1 research photo 2

ผลกระทบจาก space weather ( ภาพจาก NASA )ปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้


research photo 3 research photo 4 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

วัตถุใกล้โลก

ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่ง

1. Dr. Ronald  Macatangay

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2. ดร.วนิสา สุรพิพิธ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. มหาวิทยาลัยพะเยา
 4. University of Cambridge ( U.K. )

การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์พิเศษของเอกภพ

การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์พิเศษของเอกภพ

        เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงกลไกการระเบิดและแผ่รังสีแกมม่า สัญญาณวิทยุจากแหล่งต่างๆ ในอวกาศ, ดาวคู่, ดาวแปรแสง, พัลซาร์ เมเซอร์ รวมถึงการกำเนิดลัวิวัฒนาการของดวงดาว เป็นต้น

research photo 5 research photo 6
 
พัลซาร์


เมเซอร์

research photo 7 research photo 8

ดาวแปรแสง ( Cataclysmic Variables )


ดาวคู่แบบแตะกัน

research photo 9 research photo 10

การเกิดคลื่นกลกระเพื่อม (acoustic) ภายในดาวฤกษ์


การกำเนิดดาว


ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) Dr. Irawati Puji

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) ดร. พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.กิติยานี  อาษานอก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) ดร.นหทัย  ตนะกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5) ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7) Dr. Ram Kesh Yadav

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8) Dr. Koichiro  Sugiyama

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10) Dr. Evgenii Semenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11) ดร. ผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12) Dr. Zhongtao Han

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

การศึกษาวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

        เป็นการพัฒนาเทคนิคในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล ศึกษาการเกิดและวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ การค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกซึ่งในอยู่ในเขตที่มีสภาวะเอื้อต่อการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ที่โคจรรอบๆ ดาวฤกษ์ของดาวเคราะห์นั้น

research photo 11 research photo 12


ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลและชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล

research photo 13

การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก Astrobiology

 ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1) ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ผู้ประสานงาน)

2) Dr. David Mkrtichian

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) ดร.ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาวิจัยวิวัฒนาการของเอกภพ

การศึกษาวิจัยวิวัฒนาการของเอกภพ

       ศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังเพื่อเข้าใจการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล๊กซี่ในเอกภพยุคเริ่มแรก การค้นหาและทำความเข้าพัลซาร์ และ การเข้าใจสสารมืด พลังงานมืด หลุมดำ และโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ

research photo 14  research photo 15

วิวัฒนาการของเอกภพ


หลุมดำ

research photo 16  research photo 17

Active Galactic Nuclei (AGN)

Cosmic Microwave Background (CMB)

ทีมวิจัย

รายชื่อทีมวิจัย

อีเมล

ตำแหน่งงาน

1)     ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

( ผู้ประสานงาน )

2)     ดร.อุเทน แสวงวิทย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3)     ดร.ศิรประภา สรรพอาษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด้านการวิจัย

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวิจัยและค้นคว้าด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยค้นคว้าทางด้านฟิสิกส์และองค์ประกอบของเทหวัตถุต่างๆ เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ กาแล๊กซี่ รวมถึง เอกภพ ซึ่งถือว่าเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ โดยสภาบันได้แบ่งกรอบการวิจัยไว้ 4 ด้านคือ