ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ขั้นสูง อาทิ การออกแบบกล้องโทรทรรศน์ ระบบกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพที่มีกำลังการขยายภาพสูง รวมถึงการพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการณ์เทคโนโลยีทัศนศาสตร์ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณและสร้างแบบจำลอง และห้องปฏิบัติการณ์สำหรับทำการทดลอง โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการคือ การออกแบบและสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสสำหรับกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ และการวิจัยเรื่องโคโรนากราฟ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบเชิงทัศนศาสตร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติเป็นประจำทุกปี โครงการสำคัญๆ ของห้องปฏิบัติเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ได้แก่ อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraph) การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส  การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง

 optic 02         แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ( 5 ปี)
 1. อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraphy)
 2. การพัฒนาสเปกโตรกราฟ (spectrograph)
  • การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดต่ำ
  • การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
  • การพัฒนาฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟ Fourier Transform Spectrograph
 3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศน์ (Telescope instruments)
  • การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง
  • การออกแบบและพัฒนากล้องรับแสงโฟกัสจากกระจกสะท้อนหลักของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

รูปที่ 1 ชุดทดลองสำหรับจำลองแสงจากกล้องดูดาวแห่งชาติสำหรับใช้ในการทดลองและพัฒนาอุปกรณ์
เพื่อติดตั้งใช้งานร่วมกับกล้องดูดาวแห่งชาติ เช่น อุปกรณ์รับหน้าคลื่น อุปกรณ์ลดระยะโฟกัส หรือเครื่องมือวัดสเปกตรัม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนไทยที่จะสามารถสร้างเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ขั้นสูงได้ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างและประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในด้านต่างๆ นอกจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น
   • ทางด้านติดตามมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการสร้างเลเซอร์
   • วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็น
   • การพัฒนากำลังการแยกภาพของกล้องจุลทรรศน์
   • ทางด้านความมั่นคงและทางทหาร
   • ทางด้านเกษตรกรรม
   • ทางด้านวิจัยทางบรรยากาศโลก
   • สำรวจโลกและอวกาศ โดยเป็น payload ดาวเทียม หรือ ยานอวกาศ
  1. เกิด start-up หรือ spin-off จากเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ด้วยกำลังคนที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ หรือผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. ลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการนำเข้าเครื่องมือราคาแพงดังกล่าวจากต่างประเทศ

optic 03

รูปที่  2 แผนภาพทางเดินแสงสำหรับ Evanescent Wave Coronagraph (EvWaCo)

image3

รูปที่  3 โครงสร้างสเปกโตรกราฟความละเอียดสูงที่พัฒนากับ U. of Helfordshire, U.K.

optic 09

รูปที่  4 การออกแบบกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้สังเกตการณ์ดาวเคราะห์