ลำดับที่ ชื่อโครงการ Principle Investigator
1 Asteroseismology Dr. David Mkrtichian
2 Exoplanets Dr. David Mkrtichian
3 NARIT Optical Laboratory Development Dr. Christophe Buisset
4 Fourier Transform Spectrograph Dr. Christophe Buisset
5 การประยุกต์ใช้พีชคณิตตัวดำเนินการกับปรากฏการณ์ทางควอนตัมในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ดร.อภิมุข  วัชรางกูร
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนของปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้ที่โลกและดาวพฤหัสบดี ผศ.ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร
7 Cosmic Rays, Atmospheric Ionization, and Clouds Prof. Dr. David Ruffolo
8 Design and development of optical systems for Thai National Radio Telescope นายแดน สิงห์วงค์
9 การค้นหาสัญญาณคลื่นวิทยุความเร็วสูงจากข้อมูลการค้นหาพัลซ่าร์โดยกล้องดาราศาสตร์วิทยุพาร์คส์และกรีนแบงค์ ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา
10 การค้นพบพัลซ่าร์ระดับมิลลิวินาทีในวัตถุที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิดจากกล้องดาราศาสตร์รังสีแกมม่าเฟอร์มีโดยใช้กล้องดาราศาสตร์วิทยุกรีนแบงค์ ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา
11 Investigating Regional High Impact Climatic Events (RHICEs) in Thailand and South/Southeast Asia (iRHICE-South/Southeast Asia) Dr. Ronald  Macatangay 
12 บรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์
13 คุณลักษณะการแผ่รังสีพัลซาร์ J1023+0038 ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
14 พัฒนาระบบประมวลสัญญาณพัลซาร์ ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
15 การเปลี่ยนโหมดพัลซาร์ในช่วงคลื่นวิทยุ (ระยะที 4) ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
16 Compact Evolved Binaries with Exoplanets Dr. Puji Irawati
17 การศึกษาสนามแม่เหล็กในบริเวณเกิดดาวใหม่ทางซีกท้องฟ้าใต้ (ระยะที่ 3) ดร.กิติยานี  อาษานอก 
18 การสังเกตการณ์และการสร้างแบบจำลองทางทฤษฎีของเมเซอร์ ในบริเวณเกิดดาวในท้องฟ้าซีกเหนือ (ระยะที่ 1)  ดร.กิติยานี  อาษานอก 
19 การศึกษาการแปรสัญญาณเมเซอร์น้ำ ในบริเวณเกิดดาว W49N (ระยะที่ 2) ดร.กิติยานี  อาษานอก 
20 Galactic Infrared Bubbles (GIRB) Dr. Ram Kesh Yadav
21 The O’Connell Effect on Contact Binaries Dr. Xiao,  Zhou
22 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและเครื่องมือสำหรับค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
23 วิวัฒนาการของดาราจักรกัมมันต์และเควซาร์ ดร.อุเทน   แสวงวิทย์
24 จักรวาลวิทยาสังเกตการณ์ด้วยหลากสาร ดร.อุเทน   แสวงวิทย์
25 การศึกษาหาแนวทางการวิจัยสสารมืดด้วยหมู่กล้องโทรทรรศน์เชเรนคอฟ อ.ดร. มณีเนตร เวชกามา
26 การสำรวจตามแนวเส้นละติจูด อ.ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล
27 การหาลำดับเบสของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ 16S อาร์อาร์เอนเอในแหล่งน้ำพุร้อนที่คล้ายคลึงกับ สภาพแวดล้อมในอดีตของดาวเคราะห์หินด้วยวิธีเน็กซ์เจเนอเรชัน ผศ.ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
28 RR Lyrae variable stars in the Milky Way globular clusters ดร.นหทัย  ตนะกุล
29 Probing the Peak of Galaxy Assembly with the Jansky VLA, ALMA, and James Webb Space Telescope อ.ดร. วิภู รุโจปการ