บุคคลากรงานวิจัย

นักวิจัย

ลำดับ 

นักวิจัย

ตำแหน่ง

1

ดร.อุเทน   แสวงวิทย์

นักวิจัยชำนาญการ

2

Dr. Christophe  Buisset 

นักวิจัยชำนาญการ

3

ดร.กิติยานี  อาษานอก

นักวิจัยชำนาญการ

4

ดร.พฤทธิ์  เจริญจิตติชัย

นักวิจัยชำนาญการ

5

ดร.วนิสา สุรพิพิธ

นักวิจัยชำนาญการ

6

Dr. PUJI  IRAWATI

นักวิจัย

7

ดร.ศิรประภา  สรรพอาษา

นักวิจัย

8

ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์

นักวิจัย

9

ดร.อภิมุข  วัชรางกูร

นักวิจัย

10

ดร.นหทัย  ตนะกุล

นักวิจัย

11

Dr. Ronald  Macatangay

นักวิจัย

12

ดร.ชุติพงศ์  สุวรรณจักร

นักวิจัย

13

ดร.ศิรินทร์รัตน์  สิทธาจารย์

นักวิจัย

14

Dr. Ram Kesh Yadav

นักวิจัย

15

ดร.ชนิสา  กาญจนสกุล

นักวิจัย

16

Dr. David Mkrtichian

ผู้เชี่ยวชาญ

17

Dr. Zhou Xiao 

นักวิจัยเยี่ยมเยียน

18

Dr. Koichiro  Sugiyama

นักวิจัยเยี่ยมเยียน

19

Dr. Raman  Solanki 

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

20

Dr. Nibedita  Kalita

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

21

Dr. Evgenii Semenko

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

 


ผู้ช่วยนักวิจัย

ลำดับ 
นักวิจัย
ตำแหน่ง

1

นายอิทธิพัฒน์   พรหมนรกิจ

ผู้ช่วยนักวิจัย

2

นางสาววิชวรรณ  สกุลสุพิชญ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

3

นายติณณ์  ทองมีอาคม

ผู้ช่วยนักวิจัย

4

นางสาวเขมษินันท์  กุลศรีวิวัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย

5

นายพงษ์พิจิตร  ชวนรักษาสัตย์

ผู้ช่วยนักวิจัย

6

นางสาวณัฎฐพร  ทูลแสงงาม

ผู้ช่วยนักวิจัย

7

นายอำนาจ   สุคม

ผู้ช่วยนักวิจัย

8

นางสาวชนมน  กิมขาว

ผู้ช่วยนักวิจัย

9

นายอดิเทพ กวินกิจ

ผู้ช่วยนักวิจัย

10

นางสาวจันทิรา บุญศรี

ผู้ช่วยนักวิจัย

11

นายอรรถสิทธิ์  ภาคำ

ผู้ช่วยนักวิจัย

12

นายวีระพจน์  วนะจะเริน

ผู้ช่วยนักวิจัย

13

นางสาวจิตสุภา  แพน้อย

ผู้ช่วยนักวิจัย

14

นางสาวณัฐิดา  สมานโสร

ผู้ช่วยนักวิจัย

15

นางสาวกฤติยา  พงค์สุภา

ผู้ช่วยนักวิจัย

16

นายคุณากร  จันทร

ผู้ช่วยนักวิจัย

17

นายชัยพร  ศุกลพันธ์

ผู้ช่วยนักวิจัย