astro home 3

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเดิม ) ดำเนินโครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 โดยสถาบัน มีแผนการดำเนินงานที่สาคัญประการหน่ึงที่ได้รับการบรรจุไว้ในลำดับต้นๆ ของแผนการจัดต้ัง คือ การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ของ ประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สาคัญ รวมถึงรองรับการให้บริการทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆของสถาบัน ให้ ตรงตามความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสามารถใช้ โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า

astro home 2

        ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ รวมถึงเป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการและการให้บริการข้อมูล ทางด้านดาราศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวของสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้บริการด้านการวิจัย การจัดการศึกษาในด้านต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม ทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

astro home 1

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ( Princess Sirindhorn AstroPark )
ประกอบด้วย : อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารปฏิบัติการ อาคารเคลือบกระจก หอดูดาว อาคารท้องฟ้าจาลอง และนิทรรศการ

        ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทดลองเปิดให้ บริการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ในส่วน หอดูดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ทุกวันเสาร์ เวลา 18:00 - 22:00 น. และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ น่าสนใจ พบว่ามีประชาชนให้ ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้

สรุปการให้บริการของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน โครงการตามแผน
(คน)
บริการภายนอก
(คน)
บริการภายในหอดูดาว
(คน)
รวม
(คน)
เชียงใหม่ 123,459 4,950 - 128,409

 

สรุปการให้บริการของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ( จำแนกตามกลมุ่เป้าหมาย )

สำนักงาน

ครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการ ศึกษา
(คน)

เด็ก และเยาวชน
(คน)

ประชาชนทั่วไป
(คน)

นักดาราศาสตร์ สมัครเล่น
(คน)

รวม
(คน)
เชียงใหม่ 1,025 115,101 7,166 167 123,459

 

สรุปการให้บริการของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( การให้บริการภายนอก )

สำนักงาน

ครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน
(คน)

ประชาชน ทั่วไป
(คน)

นักดาราศาสตร์ สมัครเล่น
(คน)

สื่อมวลชน
(คน)

พระภิกษุ
(คน)

รวม
(คน)
เชียงใหม่ 3,328 1,380 52 40 150 4,950 (49)

 

        นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาเครื่องฉายดาวเพื่อติดตั้งในท้องฟ้าจาลอง วงเงิน 35 ล้านบาท รวมถึงการจัดทำชุด นิทรรศการดาราศาสตร์บริเวณรอบอาคาร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 จากนั้น จะเริ่มทดลองให้บริการ และกำหนดจัดพิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรในเดือนมกราคม 2563 ในการนี้ สถาบันฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว การให้บริการของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอย่างเต็มรูปแบบ จะดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป