กิจกรรม


กิจกรรม/กิจกรรมย่อย


แผนการดำเนินงาน


กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมสร้างความตระหนักและตื่นตัวทางดาราศาสตร์ 
หอดูดาวฯ สงขลา      

กิจกรรมย่อย 1.1 อบรมผู้ช่วยวิทยากร

1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561

กิจกรรมย่อย 1.2 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.3 ชวนน้องดูดาว

1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.4 อบรมการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน

2 ครั้ง ในเดือนเมษายน
และ พฤษภาคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.5 เปิดฟ้าตามหาดาว

3 ครั้ง เดือนมกราคม พฤษภาคม   
และ มิถุนายน 2562

กิจกรรมย่อย 1.6 ค่ายดาราศาสตร์เพื่อชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.7 ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

1 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมย่อย 1.9 กิจกรรมอบรมโครงงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

1 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมที่ 2 โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ สงขลา

กิจกรรมย่อย 2.1 กิจกรรมบริการจัดการหอดูดาวฯ สงขลา

ตลอดทั้งปีงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 2.2 ผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์หอดูดาวฯ สงขลา

ตลอดทั้งปีงบประมาณ