กิจกรรมสร้างความตระหนักและตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา

[ 1 ] กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ( จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2562 )

        กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร เป็นกิจกรรมที่จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ต่อสาธารณชนได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 40 คน เป็นนักศึกษาและนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากรนั้น คือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จะมีจิตอาสาที่มีทักษะการใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์และมีแนวทางการสื่อสารข้อมูลพื้นฐานของหอดูดาวและข้อมูลดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพได้ รวมถึงการสร้างกำลังคนที่จะมาทำงานในพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ได้ในอนาคต ดังรูปกิจกรรมดังต่อไปนี้

ska event 1 ska event 2
ska event 3 ska event 4

 [ 2 ] กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ( 9 – 13 มกราคม 2562 )

        กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  จัดขึ้นเพื่อแสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ รวมถึงสร้างกิจกรรมดาราศาสตร์ที่เสริมสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้มีความรักในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และมีกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันเด็ก โดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2562 และเทศบาลเขารูปช้างในวันที่ 12 มกราคม 2562

ska kidday 1 ska kidday 2
ska kidday 3 ska kidday 4
ska kidday 5 ska kidday 6

[ 3 ] กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว

        กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว ประจำปี 2562 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงกับช่วงที่มีปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ อาทิ Super Full moon  กิจกรรมฝนดาวตก เพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และจัดนิทรรศการพร้อมกับบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวในปีงบประมาณ 2562 นี้ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีประชนชนให้ความสนใจและมีความตื่นตัวทางดาราศาสตร์อย่างมาก ผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวนี้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มากขึ้น รวมถึงเข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหอดูดาวและบริษัท เชฟรอนฯ มากขึ้น และจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และร่วมกิจกรรมของหอดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา สงขลา มากขึ้น

ska seestar 1 ska seestar 2
ska seestar 3 ska seestar 4

[ 4 ] กิจกรรมชวนน้องดูดาว

       กิจกรรมชวนน้องดูดาว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนพิการที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2562 และจะขึ้นขึ้นต่อเนื่อง  โดยกิจกรรมครั้งที่หนึ่งนั้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระราชดำริ โดยจัดเป็นลักษณะกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เป็นระยะเวลา สองวันหนึ่งคืน และจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาไปพร้อมกัน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 100 คน ของโรงเรียนดังกล่าว สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้นำสื่อการเรียนรู้  นิทรรศการ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ไปจัดแสดงไว้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนในโรงเรียนมีความอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มากขึ้น

ska seestarkid 1 ska seestarkid 2 ska seestarkid 3
ska seestarkid 4 ska seestarkid 5 ska seestarkid 6
ska seestarkid 6 ska seestarkid 8 ska seestarkid 9

[ 5 ] กิจกรรมดูดาวเพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน

       กิจกรรมดูดาวเพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านการดูดวงจันทร์เพื่อประกอบศาสนกิจในทางศาสนาอิสลาม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมลักษณะกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สามวันสองคืน มีนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ชายแดนจำนวน 100 คน จาก 10  โรงเรียน  โดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ส่วนกิจกรรมครั้งที่สอง เป็นกิจกรรมให้บริการเรื่องการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันออกศีลอด กิจกรรมครั้งนี้จะจัดให้บริการกับผู้นำศาสนา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้ร่วมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประกาศวันอารีรายอ ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ska romdon 1 ska romdon 4
ska romdon 2 ska romdon 5
ska romdon 3 ska romdon 6

[ 6 ] กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

        กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนดาราศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง สามวันสองคืน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน จากทั่วประเทศ โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทั้งสิ้น จำนวน 100 คน จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้า และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ หลายขนาด การดูหนังสารคดีดาราศาสตร์ภายในท้องฟ้าจำลอง การใช้งานกล้องโทรทรรศน์  และได้สัมผัสวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา

ska seesea 1 ska seesea 4
ska seesea 2 ska seesea 5
ska seesea 3 ska seesea 6

[ 7 ] กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

        กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ้มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกิจกรรมและองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ทั้งนี้ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ได้ทำการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ และจัดฐานการเรียนรู้ โดยใช้อาสาสมัครที่ผ่านการกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากรเป็นผู้ช่วยในการจัดแสดงเนื้อหาวิชาการ ภายในพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา มากกว่า 10 ฐานการเรียนรู้ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 6,606 คน

ska sciweek 1 ska sciweek 4
ska sciweek 2 ska sciweek 5
ska sciweek 3 ska sciweek 6

[ 8 ] กิจกรรม NARIT Public Night

        กิจกรรม NARIT Public Night เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์เข้ามาทำกิจกรรมดูดาวภายในพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา ทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 22:00 น. กิจกรรม NARIT Public Night เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หอดูดาว โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าประเภทต่างๆ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม NARIT Public Night ทั้งสิ้น 2,275 คน และมีนักดาราศาสตร์สมัครเล่นเดินทางมาใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์เพื่อบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าทั้งหมด 25 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์จะทำหน้าที่บรรยายให้ข้อมูลของวัตถุแต่ละประเภท รวมถึงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์เพื่อบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าด้วย

ska publicnight 3
ska publicnight 2  ska publicnight 1
ska publicnight 4

 


[ 9 ] กิจกรรมอบรมโครงงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

        การจัดอบรมโครงงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ระดับอุดมศึกษา มีแผนการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช (สถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน การจัดอบรมโครงงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสอนทักษะการใช้เครื่องมือในการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์และสอนการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์

ska trainschool 1 ska trainschool 3
ska trainschool 2 ska trainschool 4

[ 10 ] กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

        มีแผนการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน จาก 10 ชุมนุมดาราศาสตร์ของโรงเรียน พร้อมกับครูผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุมละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

ska clubchool 1