การให้บริการวิชาการภายใต้การดาเนินงานร่วมกับ Southeast Asia - Regional Office of Astronomy for Development (SEA-ROAD) ภายใต้ International Astronomical Union (IAU)

        สดร. ได้รับเลือกจากสานักงานเพื่อการพัฒนาดาราศาสตร์ (Office for Astronomy Development- OAD) ภายใต้การกากับของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union- IAU) ให้เป็น เจ้าภาพศูนย์ประสานงานภูมิภาคเพื่อการพัฒนาดาราศาสตร์ภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU Regional Office for Astronomy Development: ROAD) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สดร. ได้จัดกิจกรรมเพื่อการ พัฒนาดาราศาสตร์ในภูมิภาคฯ อันนามาซ่ึงความตระหนักด้านดาราศาสตร์ของประชาชนในประชาคมอาเซียน ได้แก่ การประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

Screen Shot 2562 12 09 at 10.06.13

ทั้งนี้ ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 420 คน จากเป้าหมาย 400 คน จาก 3 กิจกรรม ดังนี้

  • The 10th Southeast Asia Astronomy Network (SEAAN 2018) - Lampung, Indonesia

  • NARIT-RUPP Human Capacity Training in Astronomy for Development 2018 - Phnom

    Penh, Cambodia

  • Astronomy and Basic Stargazing Workshop, Vientiane, Laos