โครงการรณรงค์ลดความสว่างของท้องฟ้าเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

       สถาบันฯ ได้ผลักดันให้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในการศึกษาการลดผลกระทบ ของมลภาวะทางแสงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง สดร. กฟผ. มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และต่อมา สดร. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ในการดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ในวงเงิน 25 ล้านบาท โครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าไปมากได้ทา การติดตั้งโคมไฟแทนที่แบบเดิมที่เกษตรกรใช้ในการปลูกดอกเบญจมาศไปทั้งสิ้น 70,000 โคม มีผลให้ความ สว่างของท้องฟ้าในเวลากลางคืนที่ บริเวณหมู่บ้านขุนกลางลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สามารถเห็นได้ชัดเจนจาก ค่าที่ สดร. วัดได้ และจากข้อมูลความสว่างของท้องฟ้าจากดาวเทียม นอกจากนี้ ยังมีผลให้ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าในบรเิ วณหมู่บ้านขุนกลางมากกว่า ปีละ 2 ล้านบาท

        สดร. ยังได้ตกลงร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่จะดาเนินการให้อุทยานแห่ง ชาติกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ เป็นอุทยานที่มีการควบคุมการใช้แสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบที่ เกิด ขนึ้ กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณอุทยาน รวมถึงผลักดันให้อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ได้รับการรับรอง จาก International Dark Sky Association (IDA) ให้เป็น Dark Sky Park หรือ Dark Sky Reserve Area อีก ด้วย

Screen Shot 2562 12 09 at 11.35.17