สมัครเข้าร่วมค่าย

    ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน(NAS) สามารถดำเนินการสมัครด้วยการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 2-9 ผ่านระบบออนไลน์ google form ที่ลิงค์ด่านล่าง โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งานของ gmail เท่านั้น

    หลังจากประกาศรายชื่อชมรมที่ผ่านการคัดลือกและสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาของชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจึงจะถือว่าการยืนยันเพื่อเข้าร่วมค่ายฯดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

*** สำคัญ : หากชมรมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ หรือ ครูที่ปรึกษาชมรมไม่โทรมาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาคัดเลือกตัวสำรองเข้าร่วมค่ายต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

[1] ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน”
    จำนวน 1 ชุด
    (กรอกเอกสารบน google form)    
[2] รูปถ่ายครูที่ปรึกษา ขนาดไม่เกิน 5Mb จำนวน 1 ชุด
[3] รูปถ่ายผู้สมัคร 3 คน ขนาดไม่ได้ 5Mb จำนวน 1 ชุด
[4] สำเนาบัตรประชาชนของครูที่ปรึกษา (พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
[5] สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษาของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
[6] สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
[7]   ใบอนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน”   จำนวน 1 ชุด
    ( ตามแบบฟอร์มในหน้าเว็ป Link )    
[8]   สไลด์นำเสนอ “กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์” (ชมรมละ 1 ผลงาน)   จำนวน 1 ชุด
[9]   เรียงความ “ความคาดหวังจากการเข้าร่วมค่ายฯ” (สำหรับครูที่ปรึกษา)   จำนวน 1 ชุด


banner nas 2 01 หมายเหตุ

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ในแต่ละรอบ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้น ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดกิจกรรม จะต้องรับผิดชอบเองหรือเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

  • ตรวจสอบรายชื่อ      
     -  เชียงใหม่       คลิกที่นี่ 
     - ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่
     - สงขลา คลิกที่นี่
     -  นครราชสีมา คลิกที่นี่


รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2022