คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ ประธานอนุกรรมการ
2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ อนุกรรมการ
4. นางภูวษา สินธุวงศ์ อนุกรรมการ
5. นายพิเศษ จียาศักดิ์ อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการ
7. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
8. ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขานุการ
10. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ

(1) เสนอแนะต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) พิจารณาแผนบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการจัดแบ่งส่วนงาน กรอบอัตรากำลัง กรอบอัตราเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

(4) กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

(5) พิจารณา ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(7) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

(8) ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือข้อบังคับอื่น

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565