เกี่ยวกับโครงการ

MHESI logo narit logo s TACS2023 logo

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

The 9th Thai Astronomical Conference (Student Session)

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์   โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันฯ  ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันฯ  ในการพัฒนากำลังคนทางดาราศาสตร์ของประเทศ ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางด้านดาราศาสตร์ของเยาวชน และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางดาราศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการทำโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย ซึ่งกระบวนการค้นคว้าในรูปแบบยุววิจัยดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้มีการอบรมและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาค้าคว้าด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน เป็นจุดกำเนิดของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน และเกิดความแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต งานยุววิจัยด้านดาราศาสตร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นจะมีเวทีสำหรับนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศในอนาคตต่อไป ซึ่งเวทีนี้จะเป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์ในระดับเยาวชนของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ
  2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ
  4. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
  5. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัยและก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 รับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ จำนวน 40 เรื่อง

สถานที่จัดกิจกรรม

        จังหวัดเชียงใหม่

วัน เวลา จัดกิจกรรม

          การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 (TACS#2023) จัดการประชุมขึ้นระหว่าง วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566

การรับสมัคร

          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 (TACs2023) สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/tacs โดยผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  • ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดลงทะเบียนและบทคัดย่อ (Abstract)                                รับสมัครจนถึงวันที่ 30  พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือก                                                                 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ยืนยันการเข้าร่วมฯ                                                                         ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)                                           ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

  • ผู้เข้าร่วมแบบไม่นำเสนอ

กำหนดลงทะเบียน                                                                           รับสมัครจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566

          ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาหัวข้อนำเสนอผลงาน โดยคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา ในวันที่ 2  มิถุนายน 2566 เพื่อแจ้งให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

หมายเหตุ

  1. ผู้สนใจ  (ทุกกลุ่มเป้าหมาย)  สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเดินทางและค่าที่พัก ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยินดีสนับสนุนที่พัก ให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในช่วงเวลาระหว่างการนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ไฟล์ดาวน์โหลด

โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

กำหนดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9