รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

1) ผู้นำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) ต้องเตรียม PowerPoint นำเสนอโครงงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- Slide จำนวนไม่จำกัดหน้า (ส่งSlideวันนำเสนอผลงาน)

- เวลานำเสนอไม่เกิน 8 นาที ซักถาม 7 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 15 นาที(บนเวที)

2) ผู้นำเสนอผลงานเตรียมเนื้อหานำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ดังนี้

1.1) บทนำ/ที่มาความสำคัญ

1.2) วัตถุประสงค์

1.3) วิธีการศึกษา

1.4) ผลการศึกษา

1.5) สรุปผล

3) นำเสนอผลงานตามเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (เวลานำเสนอไม่เกิน 8 นาที)

4) ผู้นำเสนอแบบบรรยาย(Oral Presentation) ต้องเตรียมโปสเตอร์มาเองสำหรับนำเสนอในช่วงเวลานำเสนอโปสเตอร์ด้วย

 

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

          ผู้นำเสนอผลงานทั้งสองรูปแบบ (Oral presentation และ Poster presentation) ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และส่งรายงานพร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานมายังคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

1. จำนวนรายงานไม่เกิน 4 หน้า (ขนาดกระดาษ A4)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน คลิกที่นี่

- ขอบบน 3 ซม. 

- ขอบล่าง 2.5 ซม. 

- ขอบซ้าย 3 ซม.

- ขอบขวา 2.5 ซม

3. แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

*** ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ***