ลงทะเบียน

ลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Presentation)
ลงทะเบียน ผู้ไม่นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Observer)
  • การประชุม TACs#2024 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานต้องเตรียม Abstract เนื้อหาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานต้องเตรียม (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
  • กรรมการจะพิจารณาจาก(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ส่งมา
  • ผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเตรียมไฟล์นำเสนอเป็น PowerPoint ความยาวไม่เกิน 5 นาที และโปสเตอร์ *อาจมีการปรับเปลี่ยน
  • โครงงานนักเรียนละไม่เกิน 3 คน และทางสถาบันฯ จะสนับสนุนที่พัก และอาหารให้ นักเรียน 2 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 โครงงาน หาก 2 โครงงานมีครูที่ปรึกษาคนเดียวกัน ทางสถาบันฯ จะนับเป็น 1 คน (1 สิทธิ์) หากโอนสิทธิ์ให้นักเรียนคนที่ 3 ของโครงงานใดโครงงานหนึ่ง แสดงว่าสละสิทธิ์ทั้ง 2 โครงงาน
  • ผู้ลงทะเบียนแบบไม่นำเสนอผลงาน สามารถสมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 ท่าน