กำหนดการนำเสนอผลงาน

MHESI logo narit logo s TACs logo

กำหนดการ

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ โรงแคมคุ้มภูคำ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

*******************************************************************************

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567

14:00 – 17:00 น.         ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานลงทะเบียนเพื่อเข้าที่พัก/ส่งไฟล์นำเสนอ

17:00 – 18:30 น.         เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567

08:00 – 08:30 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอผลงาน/ติดตั้งโปสเตอร์

09:00 – 09:30 น.         พิธีเปิด

                                   โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

09:30 – 10:30 น.         การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 1)

                                   เจ้าหน้าที่ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้คะแนน

10:30 – 10:45 น.         รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมสวรรคโลก

10:45 – 11:25 น.         การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 2)

                                   เจ้าหน้าที่ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้คะแนน

11:25 – 12:05 น.         นำเสนอโปสเตอร์ (Review Poster)

12:05 – 13:00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.         การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ช่วงที่ 1

                                  เจ้าหน้าที่ซักถามแต่ละผลงานพร้อมให้คำแนะนำ

14:30 - 14:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง ณ จุดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ใต้เรือนคุ้ม)

14:45 - 16:45 น.         การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 3)

                                  เจ้าหน้าที่ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้คะแนน

16:45 - 17:30 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30 - 18:30 น.         รับประทานอาหารเย็น

18:30 - 22:30 น.         เยี่ยมชม “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า

                                  ผ่านกล้องโทรทรรศน์ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์)                        

 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567

08:30 - 09:00 น.         เตรียมตัวนำเสนอ

09:00 – 10:30 น.         นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 4)

                                   เจ้าหน้าที่ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้คะแนน

10:30 – 10:45 น.         รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุมสวรรคโลก

10:45 – 12:00 น.         นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ช่วงที่ 5)

                                   เจ้าหน้าที่ซักถาม ให้คำแนะนำ และให้คะแนน       

12:00 – 13:00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.         การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ช่วงที่ 2

14:30 – 14:45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง ณ จุดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

14:45 – 15:00 น.         การนำเสนอ “TACs next step” การนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 11

15:00 – 17:30 น.         “มอบเหรียญรางวัล” การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10

                                    โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

17:30                          เสร็จสิ้นการประชุมสัมนา/กลับภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ : 1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการนำเสนอผลงาน https://www.narit.or.th/index.php/tacs-registration