หน้าแรก

ข่าวสาร

-  15 กรกฎาคม 2563  / ทางลัดไปลิงค์ใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

-  15 กรกฎาคม  / ยินดีตอนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ปี 2564” 


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

การรับสมัคร วันนี้ - 4 ตุลาคม 2563
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 7 – 9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลคัดเลือก 16 ตุลาคม 2563
Phase I ( อบรมครูที่ปรึกษา+นักเรียน ) 25 - 29 พฤศจิกายน 2563 *    
Phase II ( นำเสนอผลงานในประเทศ ) ช่วงเดือน เมษายน 2564
Phase III ( นำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น )      ช่วงเดือน มีนาคม 2565
*TACs2021* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ช่วงเดือน มิถุนายน 2564

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรมครูที่ปรึกษา+นักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2564
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร
ตัวอย่างใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2564