เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นสูง ปี 2565

logo ipst mini narit  Logo mhesi

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 

           

           

            ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่าดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดาราศาสตร์สามารถดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ชื่นชอบและหลงใหลในความสวยงามและความน่าอัศจรรย์ ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นศึกษาทำความเข้าใจเอกภพเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ประโยชน์ของดาราศาสตร์ทางด้านการศึกษานอกจากจะทำให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในดาราศาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถดึงดูดเยาวชนให้มีความสนใจใฝ่รู้ เสริมสร้างจินตนาการ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในส่วนของประชาชนทั่วไปนอกจากความสวยงามของกลุ่มดาวต่าง ๆ ที่ปรากฏ ให้เห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้ว ดาราศาสตร์ยังสามารถดึงดูดให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ของคนในประเทศได้อีกด้วย

            การศึกษาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือว่าเป็น เรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอนและเป็นวิชาที่ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้าน ดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขึ้น โดยแบ่งออกเป็นหลายระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับครูผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

            สำหรับโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านดาราศาสตร์ ได้พัฒนาและเพิ่มทักษะการทำโครงงานทางด้านดาราศาสตร์ เกิดการสร้างเครือข่ายการทำโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่การทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับประเทศ และก้าวไปสู่เครือข่ายการทำโครงงานในระดับนานาชาติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำโครงงานทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทำโครงงานทาง ดาราศาสตร์
 3. ครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศได้
 4. เป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำโครงงานทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือ ดาราศาสตร์ จำนวน  25 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี (ควรผ่านการอบรมครูขั้นต้นหรือขั้นกลาง)
 3. มีคนสนใจและศึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตร และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้
 5. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่)

 

เอกสารหลักฐาน

 1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ขนาดไม่เกิน 5 Mb)                                                จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ                                                               จำนวน  1 ชุด
 3. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง (ถ้ามี)                จำนวน  1 ชุด
  (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร์อื่น ๆ
 4. เอกสารความเห็นผู้บริหาร                                                                           จำนวน  1 ชุด
 5. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร (ถ้ามี)                         รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 6. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์                                              รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 7. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน  (ถ้ามี)                                  รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
 8. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (ถ้ามี)            รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance หรือ โทร. 053121269 ต่อ 302
 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms ที่ 

- https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2022

teacher training 2565 06

หรือสแกน QR CODE นี้

4. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

การคัดเลือก

หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบส่งเข้ามา

 

กำหนดการรับสมัคร

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

 

การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะคัดเลือกครูที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 25 ท่าน และจะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมใน วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

วัน เวลา สถานที่ ในการจัดอบรม

            การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ดำเนินการอบรมออกเป็น 3 ช่วง รายละเอียดดังต่อไปนี้

         ช่วงที่ 1 :อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565

จัดขึ้นในระหว่าง 22-26 มกราคม 2565

         ช่วงที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน

จัดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน 2565

         ช่วงที่ 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

จัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน 2565 ณ จ.เชียงใหม่

** วัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรม อาจปรับเปลี่ยน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง

 

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

         ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ทุกท่าน ควรศึกษาเนื้อหาดาราศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สามารดาวน์โหลดหนังสือคู่มือตาม link แนบด้านล่าง) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาดังนี้

บทที่ 1 ทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere)

บทที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate System)

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของท้องฟ้า (Celestial Motion)

บทที่ 4 การวัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า (Astrometry)

บทที่ 5 การวัดแสง (Photometry)

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

          ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565

          -สำหรับการอบมจะเน้นให้ครูที่เข้าร่วมได้ศึกษาการทำโครงงานในหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้และวางแผนการทำโครงงาน โดยก่อนจบการอบรม ครูที่เข้าร่วมจะต้องเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ 1 โครงงาน อาจเป็นโครงงานที่ได้จากการอบรมหรือเป็นโครงงานที่สนใจ โดยต้องนำมาเสนอในการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานในช่วงที่ 2 ต่อไป

โดยมีโครงงานอย่างง่ายดังนี้

โครงงานการใช้กล้องโทรทรรศน์

1.การหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ 

2.การหามวลดาวเคราะห์

3.การหาความรีวงโคจรดวงจันทร์

4.การหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ด้วยวิธีพาราแลก

โครงงานการสังเกตการณ์ (ทั่วไป/ตามปรากฏการณ์)

1.การหาความสูงของดาวตก

2.การหาขนาดของโลกด้วยวิธีอีราธอสธีนีส

3.การหาขนาดของโลกจากจันทรุปราคา

4.การหาความสว่างของท้องฟ้า Dark sky

โครงงานเกี่ยวกับการวัดแสงสว่าง

1.ปัจจัยดาวกระพริบ DSLR

โครงงานเกี่ยวกับ Data Analysis

1.การใช้งาน Software ทางดาราศาสาตร์สำหรับประมวลผลข้อมูล

หมายเหตุ : หัวข้อโครงงานอาจปรับเปลี่ยน โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ช่วงที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน

         - สำหรับช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานของครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงานในช่วงที่ 1  โดยเป็นการนำเสนอภายใน ครูที่เข้าร่วมอบรมในช่วงที่ 1 จะต้องศึกษาโครงงาน 1 โครงงานและนำผลการศึกษาโครงงานที่ได้มานำเสนอในช่วงที่ 2  ซึ่งอาจมีการซักถามในประเด็นที่สนใจจากครูท่านอื่นที่เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมถึงอาจให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

 

ช่วงที่ 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

         สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงาน จะต้องส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน ซึ่งครูจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานให้แก่นักเรียน  โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)