สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นสูง

รับสมัคร 2023.002

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นหรือขั้นกลาง หรือมีความความรู้ความข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี
 3. มีความสนใจหรือประสบการณ์การดำเนินงานและโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตร และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบัน ฯ กำหนดขึ้นได้
 5. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่)

 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

รับสมัคร 2023.003

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance หรือ โทร. 053121268(269) ต่อ 302

 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร

 3. ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms ที่ https://bit.ly/NARIT-AdvanceTeacher2023

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

รับสมัคร 2023.004

       

การรับสมัครครูเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำโครงงานดาราศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms จึงไม่ต้องกรอกหรือเตรียมใบสมัครในรูปแบบเอกสาร ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับแนบส่งพร้อมกับการกรอกใบสมัคร ดังนี้

 1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ขนาดไม่เกิน 5 Mb)                                         จำนวน 1 รูป
  (ไฟล์ภาพ นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบรูปบน Google Forms)
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ                                                        จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบไฟล์บน Google Forms)
 3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (วุฒิสูงสุด)                                             จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบไฟล์บน Google Forms)
 4. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง (ถ้ามี)         จำนวน 1 ชุด
  (สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร์อื่น ๆ
  (ไฟล์lสแกน/ถ่ายภาพ นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบรูปบน Google Forms)
 5. เอกสารความเห็นผู้บริหาร                                                                   จำนวน 1 ชุด
  (ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms)
 6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร                          รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์                                      รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน                                    รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)
 9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย              รวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็น 1 ชุด
  (เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms)

การคัดเลือก

หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบส่งเข้ามา