เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

การเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมอบรม 

         ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ทุกท่าน ควรศึกษาเนื้อหาดาราศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง (สามารดาวน์โหลดหนังสือคู่มือตาม link แนบด้านล่าง) โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาดังนี้

บทที่ 1 ทรงกลมท้องฟ้า (Celestial Sphere)

บทที่ 2 ระบบพิกัดท้องฟ้า (Celestial Coordinate System)

บทที่ 3 การเคลื่อนที่ของท้องฟ้า (Celestial Motion)

บทที่ 4 การวัดตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า (Astrometry)

บทที่ 5 การวัดแสง (Photometry)

 

ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

          ขอบเขตเนื้อหาในการอบรม

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565

          -สำหรับการอบมจะเน้นให้ครูที่เข้าร่วมได้ศึกษาการทำโครงงานในหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้และวางแผนการทำโครงงาน โดยก่อนจบการอบรม ครูที่เข้าร่วมจะต้องเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจ 1 โครงงาน อาจเป็นโครงงานที่ได้จากการอบรมหรือเป็นโครงงานที่สนใจ โดยต้องนำมาเสนอในการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานในช่วงที่ 2 ต่อไป

โดยมีโครงงานอย่างง่ายดังนี้

โครงงานการใช้กล้องโทรทรรศน์

1.การหาความลึกของหลุมดวงจันทร์ 

2.การหามวลดาวเคราะห์

3.การหาความรีวงโคจรดวงจันทร์

4.การหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ด้วยวิธีพาราแลก

โครงงานการสังเกตการณ์ (ทั่วไป/ตามปรากฏการณ์)

1.การหาความสูงของดาวตก

2.การหาขนาดของโลกด้วยวิธีอีราธอสธีนีส

3.การหาขนาดของโลกจากจันทรุปราคา

4.การหาความสว่างของท้องฟ้า Dark sky

โครงงานเกี่ยวกับการวัดแสงสว่าง

1.ปัจจัยดาวกระพริบ DSLR

โครงงานเกี่ยวกับ Data Analysis

1.การใช้งาน Software ทางดาราศาสาตร์สำหรับประมวลผลข้อมูล

หมายเหตุ : หัวข้อโครงงานอาจปรับเปลี่ยน โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ช่วงที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาโครงงาน

         - สำหรับช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงงานของครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงานในช่วงที่ 1  โดยเป็นการนำเสนอภายใน ครูที่เข้าร่วมอบรมในช่วงที่ 1 จะต้องศึกษาโครงงาน 1 โครงงานและนำผลการศึกษาโครงงานที่ได้มานำเสนอในช่วงที่ 2  ซึ่งอาจมีการซักถามในประเด็นที่สนใจจากครูท่านอื่นที่เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมถึงอาจให้คำแนะนำในการทำโครงงาน

 

ช่วงที่ 3 : การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

         สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ครูที่เข้าร่วมอบรมการทำโครงงาน จะต้องส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงงาน ซึ่งครูจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานให้แก่นักเรียน  โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ของนักเรียนจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)