เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567

teacher basic 2567 banner all

  narit  

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะหน่วยงานด้านดาราศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการให้บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารทางดาราศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบันฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กำหนดแผนจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ พัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และการใช้อุปกรณ์สำหรับการสังเกตการณ์ ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ โครงการฯ ดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

          และด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 สถาบันฯ จึงมีแนวคิดที่จะปรับเนื้อหาหลักสูตรและพัฒนากิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงปรับหลักสูตรในปี 2567 เพิ่มกิจกรรม การเรียนรู้ดาราศาสตร์ใหม่หลายกิจกรรม รวมถึงมีการเปิดตัวซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์บนสมาร์ทโฟน และแทปเลต ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันดูดาวฝีมือคนไทย ที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

          โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567 กำหนดจัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระจายพื้นที่การจัดอบรมให้ครูผู้สอนดาราศาสตร์และผู้สนใจในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ให้ทันยุคสมัย
 5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ
 6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ และการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอนอยู่ในโรงเรียน/สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน (เน้นในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม)
 2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

 

สถานที่และวันจัดอบรม

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่    19 – 21 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567
       

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 จ.นครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่     16 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2 จ.ปทุมธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 3 จ.ภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
        


จำนวนรับสมัคร

         รับสมัคร ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครและสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม เป็นสำคัญ

         การสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสถานะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง (โอนเงินยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น) ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและสถานที่จัดอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 053-121268-9 ต่อ 306 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

โทรศัพท์ : 088-5477834 (คุณคมสันต์)

Line Offcial Account : @408jkusl (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 1. ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สถาบันฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าเอกสารอบรม ตลอดระยะเวลาจัดอบรม
 2. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
 3. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 80%) ตามข้อกำหนดหลักสูตรอบรม
 4. ครู/โรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
 5. กรุณานำ Computer Laptop/ Tablet/ Smart Phone มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมในหัวข้อ "ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์"

 

หมายเหตุ

 1. การส่งข้อมูลใบสมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่ถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ ผู้สมัคร ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม(หลังส่งข้อมูลใบสมัครแล้ว) ด้วยการโอนเงินยืนยันสิทธิ์ จำนวน 300 บาท/คน
 2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะ ไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถส่งสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมต่อให้ท่านอื่นได้

 


>> หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม

>> โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567

>> กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567