สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563

1911152 10152896112824968 7188785695368561688 o 10271442 10152415819256855 3609281229267917582 o 1375132 257964087717586 1247733310 n 


การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียนโดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียด และรอบการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ประจำปี 2563
2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม ลิงค์เอกสาร http://bit.ly/2NsmJDC
3.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Formsโดยเลือกครั้งที่สมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สมัครเต็มจำนวน
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครเต็มจำนวน
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครเต็มจำนวน
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี ผู้สมัครเต็มจำนวน
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สมัครเต็มจำนวน

3.1 เลือกครั้ง และสถานที่ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ( เลือกสมัครได้ท่านละ 1 ที่ )
3.2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พร้อมตอบคำถามประกอบการสมัคร
3.3 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม”ที่ลงนามแล้วรับรองแล้ว
3.4 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร”ที่ลงนามสำนักถูกต้องแล้ว
3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ บน Google Forms
4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็ปไซด์อบรมครูในแต่ละรอบ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/basic

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่   29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา     ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2563 (เลื่อน)
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563 (เลื่อน)


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   28 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คนโดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ( เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น )

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ตัวอย่างใบสมัคร