เกี่ยวกับโครงการ

narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะของผู้นำด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางดาราศาสตร์ของประเทศไทย จึงดำเนินการจัดให้มี “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น”มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และการใช้อุปกรณ์สำหรับ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวข้างต้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง และการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดสู่งานด้านคุรุวิจัย และยุววิจัยในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบความรู้พื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะและกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านดาราศาสตร์
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยตัวเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนวิชาดาราศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาให้ทันยุคสมัย
 6. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นสื่อ
 7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร์ ได้รับความรู้เบื้องต้นในด้านวิชาการ และการสังเกตท้องฟ้าเบื้องต้น
 8. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่รู้จักในสาธารณชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ (เน้นในเขตพื้นที่จังหวัดที่เข้าไปจัดกิจกรรมอบรม)
 2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น
 3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ให้สูงขึ้น

สถานที่และวันเวลาจัดกิจกรรมอบรม

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563กำหนดจัดอบรม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง   โดยดำเนินการจัดอบรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรมครั้งใดก็ได้ตามที่ผู้สมัครสนใจ ตามพื้นที่ที่สะดวกเข้าร่วมอบรม โดยมีกำหนดการจัดอบรม ดังต่อไปนี้0

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่   29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา     ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563


การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียนโดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic
2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” https://bit.ly/32WRdEn พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม
3.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Formsพร้อมเลือกสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ที่หน้าเว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic/register รายละเอียดดังนี้
3.1 เลือกครั้ง และสถานที่ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ( เลือกสมัครได้ท่านละ 1 ที่ )
3.2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พร้อมตอบคำถามประกอบการสมัคร
3.3 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม”ที่ลงนามแล้วรับรองแล้ว
3.4 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร”ที่ลงนามสำนักถูกต้องแล้ว
3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ บน Google Forms
4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็ปไซด์อบรมครูในแต่ละรอบ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   28 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563


จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คนโดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
 2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม
 3. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
 4. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม
  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ( เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น )

 


หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม