สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565

1911152 10152896112824968 7188785695368561688 o 10271442 10152415819256855 3609281229267917582 o 1375132 257964087717586 1247733310 n 

teacher basic 01


การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมอบรม และรอบการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ประจำปี 2565 

รายละเอียดโครงการ >> คลิ๊กที่นี่ <<


2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม 

ลิงค์เอกสาร >> คลิ๊กที่นี่ <<


3.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Formsโดยเลือกครั้งที่สมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้

3.1 เลือกครั้ง และสถานที่ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ( เลือกสมัครได้ท่านละ 1 ที่ )

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี*

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย


ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น


ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*


3.2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พร้อมตอบคำถามประกอบการสมัคร
3.3 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” ที่ลงนามแล้วรับรองแล้ว
3.4 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร” ที่ลงนามสำนักถูกต้องแล้ว
3.5 แนบเอกสาร “ใบรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19” จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
3.6 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ บน Google Forms


4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็ปไซด์อบรมครูในแต่ละรอบ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/basic

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี* ระหว่างวันที่      25 – 27 มีนาคม 2565
เลื่อนวันจัดอบรมเป็น ระหว่างวันที่      10 – 12 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*      ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565
   


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี*         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่       6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
   

 

* สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 4 เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2565 แทน

 

จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
  2. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยแนบส่งพร้อมใบสมัคร และมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
  3. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม
  4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
  5. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์

 

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)
  3. ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (48 ชั่วโมง) ทางสถาบันฯ จะเปิดระบบให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน ส่งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมอีกครั้งหนึ่ง (สามารถใช้ผลตรวจได้ทั้ง ATK หรือ RT-PCT) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 เท่านั้น

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1 ณ จ.กาญจนบุรี
การสมัครเข้าร่วมอบรมครูขั้นต้น ปี 65
(ตัวอย่าง) ข้อมูลใบสมัครอบรมครูขั้นต้น ปี 65
หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม