เกี่ยวกับโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

MHESI logo  narit logo s AstroPark Logo  inthanon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง  ประจำปี 2566

       

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของทางสถาบันฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจัดโครงการเพื่อรองรับบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าและเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติ

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลางขึ้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่จัดมาแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์ของครูให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

 

>> หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ปี 2566

>> โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

>> กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566

>> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

>> ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม